Latest Government Jobs and updates

Thursday

B.Ed Practical Examination 2021 - Record Related Questions in Tamil (Part 4)

 

Tamil Nadu Teacher Education University - B.Ed. II Year –Practical Examination

Record Related Question

Mini teaching (குறுநிலை கற்பித்தல்)

Ø  முன்னுரை

Ø  கற்பித்தல் விளக்கம்

Ø  கற்பித்தலின் இயல்பு மற்றும் பண்புகள்

Ø  குறுநிலை கற்பித்தல் முக்கிய படிநிலைகள்

1)      ஊக்கப்படுத்துதல்

è ஊக்குவிக்கும் வழிமுறைகள்

2)      பாடக்கருத்துக்களை வழங்கல்

3)      இடைவினைப் பேச்சு

è ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆசிரியர்

è ஜனநாயக பண்புள்ள ஆசிரியர்

4)      மீளசிந்தித்தல்

5)      தொகுத்துக்கூறல்

Ø  குறுநிலை கற்பித்தல் விளக்கம்

Ø  முக்கிய கற்பித்தல் திறன்கள்

1)   பாடம் தொடங்கும் திறன்

è முன்னறிவு தொடர்பு

è ஏற்ற விடை தந்தவை

è தொடர்ச்சி

2)   விளக்குதல் திறன்

è தொடங்கு தொடர்

è தொடர் இணைப்புச் சொற்கள்

è முற்றுவிக்கும் தொடர்

è திறனறி வினாக்கள்

è ஏற்ற விடை தந்தவை

3)   வினாக்கள் கேட்கும் திறன்

è சாதாரண வினாக்கள்

è இடைநிலை வினாக்கள்

è உயர்நிலை வினாக்கள்

4)   பல்வகை தூண்டல்களை பயன்படுத்தும் திறன்

è ஆசிரியர் இடமாற்றம்

è சைகைகள்

è குரல் ஏற்றத் தாழ்வு

è கவனம் ஈர்த்தல்

è இடைவினை மாற்றம்

è நிறுத்தம்

5)   சைகை மொழித் திறன்

6)   வலுவூட்டிகளை பயன்படுத்தும் திறன்

è மொழிச் சார்புடைய வலுவூட்டிகள் – நன்று,மிக நன்று,சரி,முயற்சி செய்.

è திரும்பக் கூறல் – அதுதான்,சரி

è வேறு வகையில் கூறல்

è மொழிச் சார்புடை ஒலிகள் – உம்உம்

è உதவும் சைகைக் குறிப்புகள்

è கரும்பலகைப் பயன்

7)   பாடம் முடிக்கும் திறன்

è கருத்துகளை தொகுத்துக் கூறல்

è புதிய அறிவைப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு

è முன்னறிவுடன் இணைப்பு

è மேலும் கற்றலுக்கு வாய்ப்பு

8)   தகவல் பரிமாற்றுத் திறன்

Ø  முடிவுரை

குறுநிலைப் பாடத்திட்டம்

  பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர்:

 பாடம்:

வகுப்பு:

அலகு:

தலைப்பு:

தேதி:

நேரம்:

Ø  கற்பித்தலின் நோக்கம்

Ø  கற்பித்தல் உபகரணங்கள்

Ø  பாடப்பொருள் உள்ளடக்கம்

Ø  படிநிலைகள்,கற்றல் கற்பித்தல் அனுபவம்,பயன்படுத்தும் திறன்.

è ஆர்வமூட்டல்

è பாடவளர்ச்சி

è மீள்பார்வை

è தொகுத்து கூறுதல்

Ø  கற்பித்தல்  திறன்கள்

 

 

Visit to Innovative School

Ø Introduction

Ø Importance of Education

Ø Methodology

Ø Innovative Tools

è Multimedia Learning Process

è Uses of Multimedia

Ø Innovative Schools

Ø School Administrators

Ø Curriculum Innovation in Schools

Ø Choosing Curriculum Innovation

Ø Types of Innovations

Ø The Impact of Innovation

Ø Thematic Teaching

Ø Innovative Projects of Schools

Ø Innovative Practices in School

è Scientific Exhibitions

è Open Book Examinations

è Daily Newspaper Reading

è Botanical Garden in School

è Social activity,Swimming,Horse Riding

è Multimedia Instruction/ Technological Equipment

è Communication Skills

è Peer Tutoring

è Incentives/Awards for Teachers

è Planting Sapling, trees

è Health Clinic

è Guidance and Counselling Centres

è Coaching Classes (NEET,NSTE,etc)

è Nutritional Class

è Free Wi-Fi Connection and Bus Concession.

Ø Visit To Innovative Schools

i)                   School Visit I

ii)                 School Visit II

iii)               School Visit III

No comments:

Post a Comment